Národní akreditační úřad pro vysoké školství spravuje v souladu se zákonem o vysokých školách Seznam hodnotitelů, který slouží k evidenci osob, jež mohou být jmenovány do hodnoticích komisí. Hodnoticí komise jsou poradními orgány NAÚ a dle znění Statutu NAÚ platného k 31. prosinci 2021 se ustavují pro přípravu stanovisek zpravidla k jednotlivým správním řízením. Seznam hodnotitelů se člení podle oblastí vzdělávání stanovených Nařízením vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství.

 

Podmínky pro zařazení osob do Seznamu hodnotitelů k výzvě 1/2024


 

Školení hodnotitelů


 

Stálé komise pro metodiku hodnocení NAÚ