Úpravy metodických materiálů

4. dubna 2024

Rada NAÚ na svém zasedání č. 3/2024 konaném ve dnech 3. a 4. dubna 2024 schválila úpravu následujících metodických materiálů:

 1.  Doporučené postupy pro přípravu studijních programů,
 2.  Metodická pomůcka pro posuzování žádostí o akreditaci studijního programu,
 3.  Metodická pomůcka k údajům požadovaným v přílohách A až D žádosti o akreditaci studijního programu (vč. příloh žádosti B, C a D),
 4.  Formuláře expertních posudků pro hodnocení žádosti o akreditaci studijního programu,
 5. Metodická pomůcka k údajům požadovaným v přílohách A až H žádosti o akreditaci studijního programu Všeobecné lékařství a General Medicine,
 6. Metodická pomůcka pro posuzování studijních programů Všeobecné lékařství a General Medicine,
 7. Formulář evaluačního dotazníku pro činnost hodnoticích komisí (studijní program Všeobecné lékařství a General Medicine),

Zároveň u postupů a metod uvedených pod písmeny a), c), a e) stanovila přechodné období do 31. října 2024, kdy vysoké školy mohou předkládat žádosti a informace o změnách vypracované na přílohách platných do 3. dubna 2024.

Aktuální, nově platné metodické materiály jsou zveřejněny v sekci Metodické materiály


Výzva č. 1/2024 k předkládání návrhů na zařazení osob do Seznamu hodnotitelů

4. dubna 2024

Rada NAÚ schválila na svém 3. řádném zasedání vyhlášení výzvy k předkládání návrhů na zařazení osob do Seznamu hodnotitelů. Výzva je směřována na kandidáty působící ve vysokém školství, kandidáty ze sféry dalších výzkumných institucí, kandidáty ze sféry státní, územní nebo jiné veřejné správy, kandidáty ze sféry dalších zaměstnavatelů absolventů vysokých škol, profesních komor, podnikové sféry spolupracující s vysokými školami a na studenty. Přihlášky lze podávat do 30. května 2024.


Vnější hodnocení Univerzity Karlovy v Praze

30. dubna 2024

Národní akreditační úřad pro vysoké školství v rámci své činnosti podle § 84 zákona o vysokých školách provedl vnější hodnocení Univerzity Karlovy. Obecným cílem vnějšího hodnocení Univerzity Karlovy bylo vyhodnocení dosavadních zkušeností s institucionální akreditací jako s novým prvkem systému zajišťování kvality. Specificky se hodnocení zaměřilo na oblast vnitřního systému zajišťování kvality vzdělávací činnosti, fungování Rady pro vnitřní hodnocení a procesu schvalování a průběžného hodnocení studijních programů, jakož i celkové zapojení studujících do těchto procesů a budování kultury kvality jako takové. Zpráva z vnějšího hodnocení Univerzity Karlovy je k dispozici na webové stránce.


Metodický pokyn NAÚ k využívání prvků distančního vzdělávání v prezenční formě studia

6. prosince 2023

Uvedený dokument doporučuje způsoby využití prvků distančního vzdělávání ve studijních programech uskutečňovaných v prezenční formě studia


Zásady pro studijní programy s profesním profilem

1. srpna 2023

Uvedený dokument obsahuje shrnutí specifických předpisů vztahujících se ke studijním programům s profesním profilem a deklaruje praxi v souvislosti s jejich přípravou, posuzováním a uskutečňováním.


Výzva č. 2/2023 k předkládání návrhů na zařazení osob do Seznamu hodnotitelů

10. července 2023

Rada NAÚ schválila na svém 5. řádném zasedání vyhlášení výzvy k předkládání návrhů na zařazení osob do Seznamu hodnotitelů. Výzva je směřována na kandidáty působící ve vysokém školství, kandidáty ze sféry dalších výzkumných institucí, kandidáty ze sféry státní, územní nebo jiné veřejné správy, kandidáty ze sféry dalších zaměstnavatelů absolventů vysokých škol, profesních komor, podnikové sféry spolupracující s vysokými školami a na studenty. Přihlášky lze podávat do 29. září 2023.


Výzva č. 1/2023 k předkládání návrhů na zařazení osob do Seznamu hodnotitelů

1. února 2023

Rada NAÚ schválila na svém 1. řádném zasedání vyhlášení výzvy k předkládání návrhů na zařazení osob do Seznamu hodnotitelů. Výzva je směřována na kandidáty ze sféry státní, územní nebo jiné veřejné správy, kandidáty ze sféry dalších zaměstnavatelů absolventů vysokých škol, profesních komor, podnikové sféry spolupracující s vysokými školami a na studenty. Přihlášky lze podávat do 30. března 2023.


Úpravy metodických materiálů

26. července 2022

Rada NAÚ na svém zasedání č. 7/2022 konaném dne 14. července 2022 schválila úpravu následujících metodických materiálů:

 1.  Metodická pomůcka k údajům požadovaným v přílohách A až D žádosti o akreditaci studijního programu (vč. příloh žádosti A-E),
 2.  Metodická pomůcka pro posuzování žádostí o akreditaci studijního programu,
 3.  Metodický materiál k předkládání specifických žádosti o akreditaci studijního programu,
 4.  Metodická pomůcka k údajům požadovaným v přílohách A až G žádosti o akreditaci oboru habilitačního řízení/řízení ke jmenován profesorem (vč. příloh k žádosti A-G),
 5.  Metodická pomůcka pro posuzování žádosti o akreditaci oboru habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem,
 6.  Metodický materiál k povinnosti vysokých škol informovat o změnách při uskutečňování akreditovaných činností,
 7.  Metodický materiál k informační povinnosti vysokých škol s institucionální akreditací,
 8.  Metodický materiál pro přípravu a hodnocení žádosti o vydání stanoviska k typu vysoké školy,
 9.  Metodický materiál k posuzování žádostí mimoevropských vysokých škol o povolení uskutečňovat vzdělávací činnost v České republice (vč. zásad pro posouzení splnění podmínek).

Zároveň u postupů a metod uvedených pod písmeny a), c), d) a f) stanovila přechodné období do 31. prosince 2022, kdy vysoké školy mohou předkládat žádosti a informace o změnách vypracované na přílohách platných do 14. července 2022.

Aktuální, nově platné metodické materiály jsou zveřejněny v sekci Metodické materiály.  


Výzva č. 2/2022 k předkládání návrhů na zařazení osob do Seznamu hodnotitelů

19. května 2022

Rada NAÚ schválila na svém 5. řádném zasedání vyhlášení výzvy k předkládání návrhů na zařazení osob do Seznamu hodnotitelů. Hlásit se mohou noví hodnotitelé i ti, kterým bude začátkem roku 2023 končit šestileté funkční období. Přihlášky lze podávat do 30. září 2022.


Sdělení k aktuální situaci

17. března 2022

Vysoké školy se mohou na NAÚ obracet s individuálními dotazy v otázkách týkajících se:

1. možného působení občanů Ukrajiny – odborníků z tamních vysokých škol a dalších vědeckých institucí na vysokých školách ČR,
2. uchazečů o studium a studentů, kteří jsou občany Ukrajiny, přijímacího řízení a plnění studijních povinnosti v akreditovaných studijních programech na vysokých školách v ČR.

NAÚ bude v nejvyšší možné míře zohledňovat extrémně tíživou situaci, ve které se ukrajinští občané vinou ruské agrese ocitli.


Aktuální upozornění k epidemiologické situaci

29. listopadu 2021

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a jejímu možnému vývoji v následujících týdnech Národní akreditační úřad pro vysoké školství (NAÚ) upozorňuje, že Metodický pokyn NAÚ k využívání nástrojů distančního vzdělávání v prezenční a kombinované formě studia platný v akademickém roce 2020/2021 je platný i pro akademický rok 2021/2022.
Vysoká škola eviduje úplný přehled všech přijatých opatření. Tento přehled se zasílá pro informaci NAÚ v souhrnné podobě po skončení semestru. V případě opatření přijatých ve zkouškovém období se zasílá na začátku následujícího semestru.


Stanovisko NAÚ k využívání online výukových metod

15. července 2021

Vzhledem ke skutečnosti, že vysoké školy získaly v období mimořádné situace způsobené pandemií nemoci COVID-19 rozsáhlé inovativní zkušenosti s výukou za pomoci výpočetní techniky a internetu, obracejí se na Národní akreditační úřad pro vysoké školství (dále jen „NAÚ“) s otázkami, zda je možné nabyté inovativní zkušenosti využít při výuce v prezenční formě nebo prezenční části kombinované formy studia i po skončení mimořádné situace. Zkušenosti s výukou za využití výpočetní techniky ukázaly, že lze těmito metodami vhodně doplňovat tradiční výukové metody, současně se však ukázaly jejich limity. NAÚ očekává, že k definování postavení těchto nových metod pro budoucí praxi přispějí výsledky projektu Rozvoj standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia s ohledem na aktuální metody a zkušenosti se vzděláváním na dálku.  V současné době NAÚ zastává v této věci následující názor:

Přímou výuku NAÚ chápe jako výuku za přítomnosti vyučujícího a studentů. Plnohodnotnou přítomnost v učebně je možné za určitých podmínek nahradit či kombinovat on-line výukou v reálném čase. Možnosti, které se nabízejí při on-line výuce v reálném čase, mohou pozitivním způsobem rozšiřovat nebo doplňovat tradiční výukové metody. Výuka on-line však nemůže být komplexní plnohodnotnou náhradou výuky za fyzické přítomnosti vyučujícího a studentů. Osobní přímé setkávání studenta s učitelem a mezi studenty navzájem má při vzdělávání na vysoké škole nenahraditelný a dlouhodobě ověřený význam pro utváření sociálněkomunikačních, kooperativních a hodnotových kompetencí studenta. NAÚ proto zastává názor, že při posuzování, zda lze část výuky uskutečňovat on-line v reálném čase, by vysoká škola měla vždy zohlednit tento aspekt vysokoškolského studia a primárně upřednostňovat výuku za fyzické přítomnosti studentů a vyučujícího.

NAÚ se rovněž setkává s otázkami, zda lze přímou výuku nahradit výukou nepřímou, například za pomoci dříve pořízených videonahrávek přednášek. NAÚ zastává názor, že videonahrávky přímou výuku nahradit nemohou. Výklad vyučujícího při přednášce je určován nejen obsahem vzdělání, ale také konkrétními posluchači, kterým je nezbytné podobu výkladu při přednášce přizpůsobovat. Zatímco tedy část přímé výuky za přítomnosti studentů a vyučujícího v učebně je v souladu s výše uvedeným možné nahradit on-line výukou v reálném čase, na videonahrávky je třeba pohlížet jako na audiovizuální studijní opory, které mohou přímou výuku vhodně doplnit nebo rozšířit, nikoliv však nahradit.

Schváleno na zasedání Rady NAÚ 7/2021


Tisková zpráva Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství

Akreditace magisterského studijního programu Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Ostravské univerzity

26. dubna 2021

Národní akreditační úřad pro vysoké školství rozhodl o žádosti Ostravské univerzity o udělení akreditace magisterského studijního programu Všeobecné lékařství pro uskutečňování Lékařskou fakultou Ostravské univerzity tak, že akreditaci udělil na dobu platnosti 5 roků.

Současně Národní akreditační úřad pro vysoké školství stanovil Ostravské univerzitě povinnost každý rok vždy k 30. září (počínaje 30. zářím 2022) předložit komplexní zprávu, jak jsou naplňovány závazky deklarované v žádosti o akreditaci, odstraňovány popsané nedostatky v personálním zabezpečení a realizována spolupráce s Fakultní nemocnicí Ostrava při rozvoji společných pracovišť.

V roce 2024 Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství doporučuje provést vnější hodnocení Lékařské fakulty Ostravské univerzity, které se mimo jiné zaměří na kvalitu výstupů ze studia a posouzení, zda vysokoškolské vzdělávání, včetně vzdělávacího prostředí na pracovištích Fakultní nemocnice Ostrava, má srovnatelnou úroveň se standardním prostředím na ostatních lékařských fakultách v ČR.

Národní akreditační úřad pro vysoké školství konstatuje, že přestože vysoká škola již učinila řadu nápravných opatření a snaží se vytvářet podmínky pro budoucí pozitivní vývoj, záruky personálního zajištění studijního programu v současné době nejsou dostatečné, aby mohla být udělena akreditace na obvyklou dobu 10 let. Nadále zůstávají nenaplněny některé klíčové požadavky standardů v oblasti personálního zabezpečení studijního programu (nedostatky v personálním zajištění přetrvávají v některých klinicky zaměřených předmětech, a především předmětech profilujícího základu). Některé realizované změny jsou formálního charakteru nebo dočasným řešením a nelze je označit za změnu zaručující personální zajištění studijního programu na delší dobu. V řadě případů jsou personální opatření teprve plánována s perspektivou naplnění změn v následujících dvou a více letech. Vysoká škola si uvedené problémy uvědomuje a plánuje jejich postupná řešení formou realizace nových habilitačních a výběrových řízení. Tato řešení však vyžadují časový prostor. Při realizaci změn je také třeba důsledně respektovat a dbát na smluvně uzavřenou spolupráci LF a FN Ostrava tak, aby obě instituce úzce spolupracovaly při rozvoji společných pracovišť a struktura fakultní nemocnice a LF OU byla organizačně, výukově i výzkumně propojena, přičemž v čele většiny klinických i teoretických pracovišť FN Ostrava by postupně měli stanout uznávání habilitovaní pracovníci podílející se významnou měrou na zajišťování výuky studentů.

Dnešní rozhodnutí znamená, že Lékařská fakulta Ostravské univerzity bude moci přijímat uchazeče ke studiu magisterského studijního programu Všeobecné lékařství. Rozhodnutí Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství není pravomocné. Ostravská univerzita může po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí podat odvolání.


Aktuální upozornění k uskutečňování studijních programů

10. prosince 2020

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a jejímu možnému vývoji v následujících měsících Národní akreditační úřad pro vysoké školství (NAÚ) upozorňuje, že Metodický pokyn NAÚ k využívání nástrojů distančního vzdělávání v prezenční a kombinované formě studia je platný pro celý akademický rok 2020/2021.


Zemřel profesor Ivan Netuka

14. října 2020

Národní akreditační úřad pro vysoké školství s hlubokým zármutkem oznamuje, že dne 14. října 2020 zemřel ve věku 76 let prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc., člen Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství.

Profesor Ivan Netuka byl v roce 2016 jmenován vládou České republiky při vzniku Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství jako její člen na 2 leté funkční období a po jeho skončení byl v roce 2018 opět jmenován na 6 leté funkční období. Jako člen Rady NAÚ byl pověřeným zpravodajem pro oblasti vzdělávání Fyzika, Matematika a Vědy o Zemi.

Rada NAÚ odchodem svého kolegy profesora Ivana Netuky ztrácí zkušeného a významného odborníka, který vždy přistupoval k plnění svých povinnosti s plnou zodpovědnosti, objektivitou a věcnou erudici. Ivan Netuka zůstává natrvalo zapsán v našich myslích jako laskavý člověk s pozitivním přístupem k životu. Čest jeho památce.


Vyjádření k informacím v médiích ve věci využívání distančního vzdělávání

16. září 2020

Vyjádření k informacím v médiích


Doplňující informace k metodickému pokynu NAÚ o využívání nástrojů distančního vzdělávání v prezenční a kombinované formě studia v akademickém roce 2020/2021

14. září 2020

Objektivní vnější okolnosti podle odst. 1 metodického pokynu mohou nastat mimo jiné v důsledku zhoršující se epidemiologické situace. V takovém případě vysoká škola posoudí míru rizika kontaktní výuky (tj. výuky založené na fyzické přítomnosti studentů) v jednotlivých předmětech a individuálně rozhodne o tom, zda daný předmět nebo část předmětu bude vyučován bezkontaktním způsobem. Při posuzování bere v úvahu například velikost studijní skupiny, formu výuky (zda se jedná o přednášku, cvičení, seminář či jinou formu výuky) a ročník studia. Plošné rušení kontaktní výuky, které nebude dáno vydaným doporučením nebo rozhodnutím příslušné hygienické stanice, Ministerstva zdravotnictví nebo vlády, je nepřípustné.

Metodický pokyn NAÚ k využívání nástrojů distančního vzdělávání v prezenční a kombinované formě studia v akademickém roce 2020/2021


Metodický pokyn NAÚ k využívání nástrojů distančního vzdělávání v prezenční a kombinované formě studia v akademickém roce 2020/2021

28. srpna 2020

Metodický pokyn NAÚ k využívání nástrojů distančního vzdělávání v prezenční a kombinované formě studia v akademickém roce 2020/2021


Poděkování Stanislavu Kadečkovi

20. srpna 2020

Jménem NAÚ vyjadřuji poděkování JUDr. Stanislavu Kadečkovi, Ph.D., který od 1. září 2016 působil ve funkci člena Přezkumné komise NAÚ. Jeho nečekaný odchod hluboce zasáhl všechny, kteří s ním měli možnost spolupracovat a znali ho jako vynikajícího odborníka v oboru správní právo a také jako laskavého a obětavého člověka. Čest jeho památce.

JUDr. Ivan Barančík, PhD.

předseda NAÚ


Informace o postupu projednávání kontrolních zpráv u vysokých škol s institucionální akreditací

1. července 2020

Na studijní programy, kterým byla udělena akreditace Akreditačním úřadem nebo Ministerstvem školství, které patří výhradně do oblastí vzdělávání, pro něž vysoká škola získala institucionální akreditaci, a jsou příslušného typu, se od nabytí právní moci rozhodnutí o institucionální akreditaci již nevztahuje případná dříve stanovená povinnost předložit Akreditačnímu úřadu kontrolní zprávu. Tyto kontrolní zprávy již projednají příslušné orgány vysoké školy a případně přijmou příslušná opatření. O výsledcích těchto projednání či dalších opatřeních vysoká škola souhrnně informuje Akreditační úřad, například ve zprávě o vnitřním hodnocení a dodatcích k této zprávě


Oznámení o činnosti NAÚ v době mimořádných opatření

26. března 2020

NAÚ i přes mimořádnou situaci způsobenou šířením koronaviru pokračuje ve své činnosti a plnění úkolů daných zákonem o vysokých školách. NAÚ činí potřebné úkony ve správních řízeních a vyřizuje další neodkladné záležitosti v součinnosti s vysokými školami. Pokračuje i komunikace mezi kanceláří NAÚ, členy Rady NAÚ a hodnotiteli a hodnocení jednotlivých žádostí vysokých škol o akreditace v hodnoticích komisích. Část pracovníků kanceláře NAÚ je přítomna v sídle NAÚ a část, včetně členů Rady NAÚ, pracuje z domova, při kontaktu s NAÚ je tedy preferována e-mailová komunikace. V týdnu 16. – 20. března proběhlo zasedání Rady NAÚ distanční formou, na kterém byla přijata rozhodnutí v nerozporných věcech. V záležitostech, které by mohly výrazně zasáhnout do práv vysokých škol, kde je potřeba vykonat návštěvu na místě nebo kde existuje názorový rozpor v dané věci, NAÚ rozhodne po skončení mimořádného stavu na řádném prezenčním jednání Rady.


Sdělení NAÚ v souvislosti s mimořádným opatřením MZd k odvolání přímé výuky na vysokých školách

Národní akreditační úřad pro vysoké školství (dále jen „NAÚ“) bere na vědomí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR zrušit do odvolání přímou výuku na vysokých školách a upřesňující „Informace k opatření MZ pro vysoké školy“ publikované Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen „MŠMT“) na jeho webových stránkách. K doporučení MŠMT pro vysoké školy využívat nástroje distančního vzdělávání NAÚ doplňuje, že jde o možnost v mimořádné situaci pro všechny studijní programy bez ohledu na udělenou formu studia (ve smyslu § 44 odst. 4 zákona o vysokých školách) konkrétního akreditovaného studijního programu. Toto doplnění NAÚ reaguje na dotazy ze strany vysokých škol, jak mají postupovat, pokud nemají akreditovanou distanční formu studia. NAÚ nebude po dobu mimořádného opatření nijak hodnotit využívání této formy vzdělávání.