Obecné informace

 

  • Informace k nahlížení do spisu 

Účastníci řízení a jejich zástupci mají dle § 38 odst. 1 správního řádu právo nahlížet do spisu. Nahlížení jiných osob než výše uvedených upravuje § 38 odst. 2 správního řádu. O nahlížení do spisu je vždy třeba požádat předem. Konkrétní termín k nahlížení do spisu je stanoven pověřenou osobou po předchozí domluvě. O každém nahlížení do spisu musí být pořízen písemný protokol. V protokolu se zaznamená průběh nahlížení a další podstatné skutečnosti.

 

  • Forma předkládání žádosti 

Národní akreditační úřad pro vysoké školství při předkládání žádosti upřednostňuje předkládání žádosti pomocí datové schránky. V případě, že vysoká škola předkládá žádost v tištěné podobě, je nutné předložit rovněž totožnou verzi na pevném elektronickém nosiči. Národní akreditační úřad požaduje, aby elektronická verze žádosti byla formálně uspořádána s ohledem na maximální přehlednost a vstřícnost k posuzovatelům, ve struktuře a obsahu, které odpovídají tištěné formě. V optimální podobě má jeden soubor reprezentovat jeden studijní program, přičemž velikost jednoho souboru nesmí překročit 50 MB. Národní akreditační úřad doporučuje předkládat žádosti v textově čitelném formátu pdf. (ne obrázek). Naskenované obrázky (například souhlasy budoucích zaměstnanců) je možné ponechat ve formě příloh.

Pro posouzení studijních opor k distanční nebo kombinované formě studia postačí uvedení odkazu na webovou stránku vysoké školy, kde jsou studijní opory uloženy, spolu s přístupovým jménem a heslem. 

 

PREZENTACE